G.I.F. ENGINEERING CO., LTD
Manufacture Metal and Plastic Parts
AWARDS & RECOGNITIONS / รางวัลและมาตรฐาน

โล่เกียรติยศโครงการสร้างความยั่งยืนอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย รางวัลโรงงานผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่นมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน ประจำปี 2560 ณ วันที่ 24 พฤษจิกายน พ.ศ. 2560