G.I.F. ENGINEERING CO., LTD
Manufacture Metal and Plastic Parts

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NEWS & EVENTS

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2560 เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีและเกิดความสามัคคีในโรงงานจึงเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความสนใจ สมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬา โดยมีกีฬาหลายประเภท เช่น แบดมินตัน   ปาเป้า  โต๊ะโกล์  ปิงปอง และฟุตบอล เป็นต้น โดยกิจกรรมจะเปิดแข่งขันในเวลาพักกลางวันของพนักงาน และ แข่งกีฬาฟุตบอล ทุกๆ วันเสาร์ เริ่มจัดตั้งแต่กลางปี ไปจนถึงสิ้นปีของทุกๆ ปี