G.I.F. ENGINEERING CO., LTD
Manufacture Metal and Plastic Parts

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NEWS & EVENTS

กิจกรรมฝึกอบรมและซ้อมการดับเพลิงประจำปี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและวิธีปฏิบัติ อย่างปลอดภัยตามกฏหมายด้านความปลอดภัยกำหนด โดยในการฝึกช่วงเช้าเป็นภาคทฤษฏีได้แก่ ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้, การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ, จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย, การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ, เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ, วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง, แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย, การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย, การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ ส่วนภาคบ่ายเป็นภาคปฏิบัติโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนได้รับการฝึกอบรมปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟร่วมกันทั้งโรงงาน