G.I.F. ENGINEERING CO., LTD
Manufacture Metal and Plastic Parts

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NEWS & EVENTS

โครงการร่วมปันน้ำใจสู่ชุมชนของเรา บริษัท จี.ไอ.เอฟ.  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนากีฬาและสุขภาพของเยาวชน ทางบริษัทจึงขอมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม, โรงเรียนวัดไทร และโรงเรียนเบญจวรรณศึกษา เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนจนถึงการฝึกซ้อมของเยาวชน โดยมอบอุปกรณ์กีฬาเป็นจำนวนมูลค่ารวมทั้งสิ้น 15,000 บาท