G.I.F. ENGINEERING CO., LTD
Manufacture Metal and Plastic Parts
NEWS & EVENTS

การประเมินโครงการ “ปอดสะอาด อากาศดี” เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการ ณ บริษัท จี.ไอ.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กับความสำเร็จที่ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563 มีพนักงานที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ทั้งสิ้น 8 คน และได้ประกาศรายชื่อเป็นบุคคลต้นแบบ (Change Agent) เพื่อช่วยเหลือพนักงานคนอื่น ๆ ในการสร้างแรงจูงให้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ