G.I.F. ENGINEERING CO., LTD
Manufacture Metal and Plastic Parts
NEWS & EVENTS

บริษัท จี.ไอ.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้แรงงานมีสุขภาพดี ภายใต้ชื่อโครงการ “ปอดสะอาด  อากาศดี” โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง พิษภัยของบุหรี่ รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมโครงการ เพื่อเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างถาวร  โดยได้จัดอบรมขึ้นเมื่อวันที่  22 สิงหาคม  2563