G.I.F. ENGINEERING CO., LTD
Manufacture Metal and Plastic Parts
NEWS & EVENTS

เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 ทีมงานจากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส) และสำนักงานป้องกันและบำบัดยาเสพติด (สยส.) เข้าเยี่ยมชมโครงการ “ปอดสะอาด  อากาศดี  เลิกสูบควันพิษ เราทำได้” ของบริษัท จี.ไอ.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่งจำกัด ที่ได้รับงบสนับสนุน จาก สสส. เพื่อพัฒนาเป็นสถานประกอบการปลอดบุหรี่  โดยทั้งนี้ได้รับการช่วยเหลือและดูแลจากทีมพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจาก ศบส.7 และ ศบส.12  ในครั้งนี้มีพนักงานสมัครใจเลิกบุหรี่ 17 คน  จากนั้นทีมพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ ต่อด้วยการจัดกิจกรรมช่วยเลิกบุหรี่ให้กับพนักงาน